آشنایی با تعاریف انواع راه ها ، آزاد راه ها ، بزرگراه ها ، خیابان ها ، کوچه و ...


در این بخش می خواهیم شما را باتوجه به بندهای ماده 1 آیین نامه راهنمایی و رانندگی تعاریفی ازجمله راه ها , آزادراهها , خیابانها و.... آشنا کنیم.