شناخت وسیله نقلیه


 آشنایی با وسیله نقلیه و نحوه صحیح سوار شدن و روشن کردن و کنترل خودرو

آشنایی با ابزار های مهم و اجزای کنترل داخل خودرو و بخشهای مختلف آن

آشنایی با ابزار های مهم و اجزای کنترل داخل خودرو و بخشهای مختلف آن

آموزش نحوه صحیح سوار شدن به خودرو ، تنظیم صندلی و پشت سری و آینه ها

آموزش نحوه صحیح سوار شدن به خودرو ، تنظیم صندلی و پشت سری و آینه ها

آموزش چگونگی روشن کردن اتومبیل ، روش و نحوه صحیح به حرکت درآوردن آن

آموزش چگونگی روشن کردن اتومبیل ، روش و نحوه صحیح به حرکت درآوردن آن

آموزش نحوه صحیح کنترل وسایل نقلیه و همچنین قوانین و مقررات حین رانندگی

آموزش نحوه صحیح کنترل وسایل نقلیه و همچنین قوانین و مقررات حین رانندگی