آزمون ۳

آزمون ۳ ()

زمان : --:--:--

۱)

کدامیک از موارد زیر لازمه شروع رانندگی است؟

۲)

کم بودن باد لاستیک بر کدام مورد ذیل تاثیر می گذارد؟

۳)

تنظیم صندلی چه شرایطی را مهیا می کند؟

۴

تابلوی زیر چه خطری را هشدار می دهد؟

۵)

کدام گزینه صحیح می باشد؟

۶

مفهوم تابلوی روبرو چیست؟

۷)

تابلوهای راهنمایی که فرمانی را صادر میکنند معمولا به چه شکلی هستند؟

۸

مفهوم تابلوی روبرو چیست؟

۹

مفهوم تابلوی روبرو چیست؟

۱۰

مفهوم تابلوی روبرو چیست؟

۱۱

تابلوی زیر چه خطری را هشدار میدهد؟

۱۲)

کدامیک از تابلوهای زیر جز تابلوهای انتظامی یا بازدارنده است؟

۱۳)

در اجرای قوانین و مقررات الویت بندی کدام گزینه صحیح است؟

۱۴)

در تقاطع ها در صورت نداشتن خط ایست در چه فاصله ای از چراغ راهنمایی توقف می کنیم؟

۱۵

در تقاطع روبه رو حق تقدم وسایل نقلیه را تعیین کنید.

۱۶

در تقاطع روبه رو حق تقدم وسایل نقلیه را تعیین کنید.

۱۷)

اتومبیل های امدادی و انتظامی درحال ماموریت چه اعمالی را می توانند انجام دهند؟

۱۸)

در صورت ترکیدن لاستیک جلوی اتومبیل باید.....

۱۹)

رانندگی در روز چه مزیتی دارد؟

۲۰)

سبقت برای اتوبوس ها و کامیون ها در .....

۲۱)

کدام گزینه صحیح است؟

۲۲)

کدامیک از موارد زیر در رابطه با فلایویل درست است ؟

۲۳)

سطح روغن گیربکس هر چند وقت باید بررسی شود ؟

۲۴)

وظیفه ی قطعه ی پروانه در خودرو چیست؟

۲۵)

با فشردن پدال کلاچ چه اتفاقی می افتد؟

۲۶)

در مسیر انتقال قدرت از موتور به چرخ های محرک بعد از کلاچ ............ وجود دارد.

۲۷)

با رعایت کردن سرعت مجاز و راندن خودرو متناسب با شرایط محیطی، ایمنی ترافیک در کدام یک از مفاهیم زیر عینیت پیدا می کند؟

۲۸)

سرعت بهینه برای بیشتر خودرو ها به لحاظ مصرف سوخت چه می باشد؟

۲۹)

هنگام رسیدن به محل تصادف چه عملی بایستی انجام داد؟

۳۰)

مهمترین بخش آلودگی هوا از چه ماده ای است؟