آزمون ۲

آزمون ۲ ()

زمان : --:--:--

۱)

هدف از....، تسلط کامل پاها و دستها بر تجهیزات کنترلی همچون پدالها، اهرمها و غربیلک فرمان می باشد.

۲

در شکل مقابل حق تقدم با کدام است؟

۳

در شکل روبه رو حق تقدم با کدام وسیله است؟

۴)

معنی کدام گزینه عبور عابر پیاده است؟

۵)

کدام تابلو درباره توقف نمی باشد؟

۶

عنوان این تابلو چیست؟

۷

عنوان این تابلو چیست؟

۸

این تابلو بیانگر چیست؟

۹

این تابلو بیانگر چیست؟

۱۰)

در هنگام رانندگی ومشاهده چراغ چشمک زن قرمز چه اقدامی باید انجام داد؟

۱۱)

علایم آگاه سازی برای سبقت در هنگام شب چیست؟

۱۲)

اگر خودرو در راه و جاده دچار نقص فنی شود تابلو احتیاط را در چه فاصله ای از خودرو بایستی قرار داد؟

۱۳)

حداکثر سرعت در بزرگ راههای درون شهری چند کیلومتر در ساعت است؟

۱۴)

کدامیک از موارد زیر در خصوص رانندگی در شرایط ریزش برف و باران صحیح نمی باشد؟

۱۵)

سبقت از طرف راست وسیله نقلیه ای که در حال گردش به چپ می باشد......

۱۶

این تابلو بیانگر چیست؟

۱۷

این تابلو بیانگر چیست؟

۱۸)

در بر خورد راه اصلی با راه فرعی،حق تقدم عبور با وسیله ای است که.......

۱۹

این برچسب بیانگر چیست؟

۲۰

این تابلو بیانگر چیست؟

۲۱

این تابلو بیانگر چیست؟

۲۲

این تابلو بیانگر چیست؟

۲۳)

در کدامیک از سطوح زیر مسافت توقف افزایش می یابد؟

۲۴)

براساس آیین نامه راهنمایی و رانندگی، منظور از ایست وسیله نقلیه در زمان کوتاه کدام است؟

۲۵)

در آزادراههای برون شهری و مناطق غیر مسکونی،حداقل سرعت چند کیلومتر در ساعت است؟

۲۶)

در شبها ودر راههای بیرون شهر(جاده های اصلی)حداکثر سرعت چند کیلومتر در ساعت ایست؟

۲۷)

اگر خودرویی با نور بالا از رو برو به شما نزدیک شود چه باید بکنید؟

۲۸)

پر باد بودن تایر خودرو می تواند باعث بروز کدامیک از موارد زیر می شود؟

۲۹)

کدامیک از موارد ذیل برای ایمن کردن صحنه تصادف صحیح نمی باشد؟

۳۰)

در ارزیابی مصدومین کدامیک از مصدومین را باید در اولویت انجام کمکهای اولیه قرار داد؟