آزمون ۱

آزمون ۱ ()

زمان : --:--:--

۱)

نام دیگر ترمز دستی چیست ؟

۲)

هنگام رانندگی در جاده در مواجه شدن با حیوانات چه می کنید؟

۳)

حرکت با دنده عقب در داخل شهر ممنوع است یا مجاز؟

۴)

گواهینامه رانندگی را بنا به درخواست چه کسی باید ارائه نمود؟

۵)

هر باری که بر روی باربند سقف اتومبیل حمل می شود باید

۶

مفهوم تابلوی روبرو چیست؟

۷

زمانی که تابلوی مقابل را می بینید چگونه عمل می کنید؟

۸)

منظور از خط زرد رنگ زیگزاگ در حاشیه خیابان چیست؟

۹

(عبور دوچرخه ممنوع) کدام تابلو میباشد؟

۱۰

تابلوی مقابل چه مفهومی دارد؟

۱۱

مفهوم تابلوی مقابل چیست؟

۱۲)

کدام تابلوی زیر به معنی (خطر) است؟

۱۳)

تابلوهای هشداردهنده یا ..... به شکل ......... با نوارهای حاشیه ......... رنگ و زمینه ........ می باشند.

۱۴)

فرمان پلیس اگر مغایر با علائم یا مقررات محل باشد...

۱۵

در تقاطع روبه رو حق تقدم وسایل نقلیه را تعیین کنید.

۱۶

در تقاطع روبه رو و حق تقدم وسایل نقلیه را تعیین کنید.

۱۷)

کدام گزینه ناصحیح است؟

۱۸)

عدم کنترل راننده در حرکت و بیشتر شدن سرعت اتومبیل حاصل کدام مورد است؟

۱۹)

قانون اولیه رانندگی حرکت از سمت .............. مگر برای ....... است.

۲۰)

در کدام موقعیت زیر باید اتومبیل را متوقف کنید؟

۲۱)

در محل های خط کشی عابر پیاده توقف وسایل نقلیه روی آن ......

۲۲)

کدامیک از اعمال زیر برای رانندگی در شب صحیح است؟

۲۳)

کدام عوامل بر عملکرد راننده در حین رانندگی تاثیر دارد؟

۲۴)

وظیفه سیستم .......... ایجاد تعادل میان سرعت و نیرو است.

۲۵)

منظور از کمربند سه نقطه ای کمربندی است که ....

۲۶)

فشار داخلی لاستیک ها هرچند وقت باید بررسی گردد؟

۲۷)

جهت کاهش آلودگی محیط زیست در سیستم اگزوز، کدام گزینه در خودرو استفاده می شود؟

۲۸)

فرهنگ یک پدیده ..... است.

۲۹)

منظور از علامت R بر روی دسته دنده اتومبیل چیست؟

۳۰)

در تنظیم صندلی عدم تسلط کافی بر تجهیزات کنترلی باعث می شود .....